Vad är jämställdhet?

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på alla områden i livet. Så ser det inte ut idag. Kvinnor och män arbetar med skilda saker, på olika nivåer och i olika sysselsättningsgrad. Kvinnor och mäns inflytande i samhället är ojämlikt, de deltar i samhället på olika sätt och de tar olika mycket ansvar för hem och familj. Kvinnor och mäns livsvillkor skiljer sig åt, deras ohälsa tar sig varierande uttryck och deras brottsutsatthet och brottsutövande ser olika ut. Alla dessa fakta beror på en rad olika faktorer och en av dem är kön. På grund av detta har Sverige en nationell jämställdhetspolitik. Det övergripande målet för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta mål är i sin tur indelat i sex olika delmål som tillsammans bidrar till det övergripande målet.

De sex delmålen:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande

  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

 • Ekonomisk jämställdhet

  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

 • Jämställd utbildning

  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

 • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

 • Jämställd hälsa

  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet

Arbetsgivaransvar och jämställdhetsintegrering

Många förknippar jämställdhetsarbete med frågor som jämställda löner, rekrytering och arbetsmiljö. I Diskrimineringslagen finns sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter för alla. Du ska också främja en jämn könsfördelning. Läs mer under HR och personalfrågor. (länk inom sidan)

Diskrimineringslagen berör inte enbart arbetsgivare utan omfattar också förbud mot diskriminering inom bland annat utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst och vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder.

Arbetet med jämställdhet handlar inte bara om att arbeta utifrån diskrimineringslagen, utan även om kvaliteten på och organiseringen av verksamheten. Det kallas för jämställdhetsintegrering och har pekats ut som den huvudsakliga strategin för att vi ska kunna uppnå jämställdhetspolitikens mål. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i verksamhetens ordinarie arbete istället för att enbart drivas som särskilda projekt. Kvinnor och mäns, flickor och pojkars förutsättningar ska analyseras och beaktas av alla i alla förslag och beslut, samt i genomförande och uppföljning. Jämställdhetsintegrering handlar om kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling och ett systematiskt arbete för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Läs mer längre ner på sidan under styrning och ledning för jämställdhet.

Läs mer här: 

Intersektionalitet

Intersektionalitet är en av flera centrala teorier i ett jämställdhetsarbete. Med ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet uppmärksammar vi att varken kvinnor eller män är enhetliga grupper. Vi kan med en intersektionell analys se hur olika maktordningar samspelar med varandra, exempelvis kön och ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionalitet och klass. Exempelvis har en högutbildad svenskfödd kvinna en helt annan maktposition är en invandrad kvinna som saknar utbildning. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet bör därför vara alltid kön, men inte bara kön.

Läs mer: 

Om oss

Länsstyrelsen har uppgiften att stödja, samordna och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering och mäns våld mot kvinnor på regional nivå. Region Jönköpings län har det nationella uppdraget för en Jämställd regional tillväxt och har varit projektägare till projektet Jämställd regional tillväxt 2016-2018.

Läs mer här: