Oavsett om ditt jämställdhetsarbete handlar om arbetsgivaransvar eller om jämställdhetsintegrering så finns det en rad olika metoder och verktyg att ta hjälp av. Här har vi samlat några av de metoder vi tycker är ett bra stöd för att komma igång med arbetet. Vissa av metoderna fungerar lika bra när det är dags att utveckla arbetet och ta det ett steg längre. På portalen jämställ.nu hittar du de flesta av dessa metoder och även många fler. Läs mer om jämställdhet.

Kom igång

Du har bestämt dig för att du vill jämställdhetsintegrera din verksamhet, men hur kommer du igång? Ett bra sätt att börja på är att granska din egen verksamhet. Syftet med att granska din egen verksamhet är att få reda på vilket eller vilka områden som behöver integrera ett jämställdhetsperspektiv. Genom att göra en problemanalys redan från början så bidrar du till att jämställdhetsarbetet blir relevant, tydligt och avgränsat och du lägger tid och resurser på relevanta insatser.

Trappan

Metoden Trappan erbjuder en modell som du kan använda under hela processen med att jämställdhetsintegrera din verksamhet. Du får tips på i vilken ordning du kan genomföra insatser i processen och på varje ”trappsteg” finns exempel på metoder du kan använda för varje steg. Det är en övergripande modell där du enkelt ser på vilket trappsteg just din verksamhet befinner sig.

Granska verksamheten

För att de insatser som du genomför i processen att jämställdhetsintegrera din verksamhet ska vara så relevanta som möjligt så är det viktigt att granska din verksamhet innan ni sätter igång. Ta reda på vad som har gjorts innan, vilka resultat det gav och vad som redan har implementerats. Gå sedan vidare till att granska er verksamhet med hjälp av de jämställdhetspolitiska målen för att ta reda på inom vilket område det är relevant att arbeta med jämställdhet inom din verksamhet.

MUMS

Genom att använda metoden MUMS lägger du en bra grund för en handlingsplan i syfte att jämställdhetsintegrera din verksamhet. Metoden ger en översiktlig bild över vad ni behöver jobba mer med i processen.

SWOT-analys

I arbetet med att granska din verksamhet kan det vara bra att undersöka möjligheterna till att genomföra en verksamhetsförändring eller ett projekt. Genom att göra en SWOT-analys blir det tydligt vilka prioriteringar som är viktiga och hur ni ska lägga upp arbetet på strategisk och operativ nivå. Analysen kan leda fram till en handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

Mediegranskning

Du som jobbar med kommunikation kan börja med att granska text och bild utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv. Det kan exempelvis handla om att granska trycksaker eller webb som produceras inom din verksamhet. Du kan välja att göra bildanalys eller textanalys eller båda delar. Ofta hänger text och bild samman i ett budskap och då kan det vara bra att göra båda delarna.

Teflontestet

Denna metod är bra att använda då du vill få igång tankarna och samtalet kring jämställdhet i din arbetsgrupp. I teflontestet får varje deltagare själv synliggöra sin egen position i förhållande till olika normer.

Ett steg fram

Denna metod är, precis som Teflontestet, bra att använda då du vill få igång ett samtal om jämställdhet och normer i din arbetsgrupp. Metoden har även ett intersektionellt perspektiv, där samtalet kommer att handla om normer utifrån kön, etnisk härkomst, funktionsförmåga, sexuell läggning, klass med mera. Läs mer om jämställdhet.

Metod ur Bryt – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (Forum för levande historia och RFSL Ungdom)

Kartlägg och analysera

Du är nu färdig med att granska din verksamhet och vet vilka områden som just din organisation behöver jobba mer med i syfte att jämställdhetsintegrera verksamheten. Nu är det dags att börja kartlägga och analysera de områden som ni har bestämt er för att jobba med. Att kartlägga och analysera betyder i en jämställdhetsintegreringsprocess att du tar reda på fakta om hur det ser ut med exempelvis könsfördelningen i din verksamhet, vem som får och inte får tillgång till medel, vem som får mest talartid vid möten eller konferenser, vem som rekryteras eller hur kunder/brukare/invånare upplever bemötandet i kontakt med din verksamhet.

Fler verktyg än de vi listar här nedan hittar du på:

4R

Genom att använda 4R-metoden för att kartlägga och analysera din verksamhet så tar du reda på hur könsfördelningen ser ut i verksamheten, hur resurser fördelas mellan kvinnor och män och vilka könsmönster som finns i din organisation och vad de får för effekter.

Metod från JämStöds praktika:

Fokusgrupp

Om du vill kartlägga hur kunder, brukare eller invånare upplever kontakten med och bemötandet från din verksamhet så kan du använda metoden Fokusgrupp. Bjud in så inkluderande som möjligt i syfte att få till en bred representation i fokusgruppen. För tips på inkluderande kommunikation, se under rubrik Gör.

Metod från Women to the top:

Gender budgeting

Denna metod kan du använda om du vill kartlägga och analysera hur din verksamhet fördelar medel mellan könen. Det är viktigt att veta hur framförallt offentliga resurser fördelas ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Med denna metod kommer resultaten att visa huruvida du behöver genomföra omfördelning av resurser eller inte för att ha en icke-diskriminerande medelsfördelning.

Läs mer här: 

Jämställt innovationsfrämjande

Denna metod kan du använda om du vill kartlägga och analysera de processer din verksamhet jobbar med inom det företagsfrämjande området. Du kartlägger vilka processer ni behöver jobba mer med i syfte att jämställdhetsintegrera er verksamhet.

Metod från Vinnova:

Gör

Bra jobbat! Du har nu tagit ett viktigt och stort steg i processen att jämställdhetsintegrera din verksamhet genom att kartlägga och analysera relevanta processer. Du vet nu vilka könsmönster och andra normativa mönster som finns i just din organisation inom de områden som är relevanta för er. Nu är det dags att börja genomföra förändringar i praktiken. Då du vill genomföra åtgärder finns en mängd metoder och checklistor att använda och här listar vi bara en handfull av dem. Du hittar de flesta metoder som är relevanta för just ditt verksamhetsområde i verktygslådan på jamställ.nu.

Jämställd och inkluderande kommunikation

Inom detta område finns en mängd verktyg och checklistor. Här ger vi exempel på några verktyg som har tagits fram inom projektet Jämställd regional tillväxt, men även några andra. Du hittar fler på jamstall.nu.

Fördjupa dig här: 

Upphandling för jämställdhet: 

Jämställd bidragsgivning: 

Metod för jämställd rekrytering: 

Utvärdera

Lika viktigt som det är att kartlägga och analysera innan du börjar genomföra åtgärder, lika viktigt är det att utvärdera de insatser som du gör i syfte att jämställdhetsintegrera din verksamhet. Likväl som du utvärderar annat utvecklingsarbete, lika viktigt är det att utvärdera ett jämställdhetsarbete. På portalen jämställ.nu hittar du verktyg för utvärdering av arbetet med att jämställdhetsintegrera er verksamhet.

Läs mer här: