För ett Jönköpings län fritt från våld

Nu är den regionala strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Jönköpings län klar.

Strategin innehåller fem mål som regionen, kommuner, myndigheter och civilsamhällesorganisationer inom länet tillsammans ska arbeta utifrån. Varje aktör väljer ut relevanta delar utifrån sitt uppdrag och sina förutsättningar som därefter ska konkretiseras till aktiviteter i verksamheten.

– Tillsammans med Region Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med övriga aktörer i länet har vi tagit fram en regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, säger Anna Alm-Mårtensson.

Strategin belyser grundläggande frågor för ett hållbart samhälle där demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter är viktiga. Syftet med strategin är att stärka regional och lokal samverkan mellan länets aktörer.

– Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Strategins ambition är att genomföra ett perspektivskifte och framhäva vikten av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, säger Charlie Lundgren.

– Strategin är en viktig utgångspunkt för det länsövergripande arbetet att nå visionen om ett Jönköpings län fritt från våld, avslutar Anna Alm-Mårtensson.

Om Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelserna ska inom sina respektive län stödja genomförandet och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017–2026. I genomförandet av uppdraget ska samråd ske med representanter från myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och civilsamhället. Till grund för detta arbete finns det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet som är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

De fem målen

 1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 2. Förbättrad upptäckt av våld
 3. Starkare skydd och stöd för våldsutsatta vuxna och barn
 4. Effektivare brottsbekämpning
 5. Förbättrad kunskaps- och metodutveckling

Målgrupper

Strategin omfattar två målgrupper: aktörer i länet och invånare i Jönköpings län. Målgruppen invånare är målgrupper är kvinnor och män, flickor och pojkar inkl. hbtq-personer:

 • utsatta för sexualiserat våld, oberoende av relation till förövaren
 • utsatta för våld i nära relation
 • utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor
 • utsatta för människohandel för sexuella ändamål,
 • i prostitution eller som utnyttjas för sexuella ändamål
 • som riskerar eller har utsatt närstående för våld
 • som riskerar eller har begått sexualbrott

Se filmen som sammanfattar den regionala strategin

Läs den regionala strategin

Kontakt

Anna Alm-Mårtensson

Utvecklingsledare – Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

010-223 64 36

anna.alm.martensson@lansstyrelsen.se

 

Charlie Lundgren

Utvecklingsledare – Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

010-223 63 04

charlie.lundgren@lansstyrelsen.se