Svenska ESF-rådet

Publiceringsdatum

18 september 2018

E-post till företaget

smaladochoarna@esf.se

Webbplats

http://www.esf.se

Beskriv din organisation

Svenska ESF-rådet har funnits som myndighet sedan år 2000 och vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik. Vår uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Det innebär att vi utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekten. Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU. Våra projekt arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisations- och samverkansformer. Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem. Vårt arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi har även byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige.

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Svenska ESF-rådet förvaltar Europeiska socialfonden. Socialfonden finansierar regionala projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Jämställdhetsintegrering är obligatorisk i alla socialfondsprojekt. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektivet systematiskt ska införas i alla verksamheter och i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla faser av programmet. Det är ett sätt att se till att jämställdheten inte blir något separat eller tillfälligt. Det ska också införas systematiskt i varje projekt, från ansökan till genomförande och utvärdering. I Jönköpings län bedrivs för tillfället sju projekt och dessa projekt förväntas att bidra till ett mer jämställt Jönköpings län.