Smålandsidrotten

Publiceringsdatum

17 september 2018

E-post till företaget

smif@smalandsidrotten.se

Webbplats

http://www.smalandsidrotten.se/

Beskriv din organisation

Smålandsidrotten är ett frivilligt samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland med gemensam styrelse (personunion), ledning och kansli. Vi ska verka som en gemensam stödorganisation med uppgift att i första hand stödja SDF och föreningar. Smålandsidrotten ska inspirera förbund och föreningar till utveckling och ge stöd och service som är efterfrågad och av hög klass. Var och en av de två förbunden har sin egen specialinriktning, se nedan. Smålands Idrottsförbund - stöder, utvecklar, leder och företräder främjar, utvecklar och samordnar idrottsverksamheten i Småland tar tillvara idrottens intressen och ser till att idrottens roll i samhället utvecklas arbetar med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling SISU Idrottsutbildarna Småland är idrottens studieförbund och utbildningsorganisation i Småland ska stimulera lärande ska stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten Smålandsidrotten i siffror - 66 idrotter - 1 776 föreningar - 300 000 medlemmar - 50 000 ideella ledare

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Idrottens mål är att idrott ska vara till för alla. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma möjligheter till inflytande över idrotten såväl som aktiv, ledare, i styrelser och kommittéer. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gäller på alla nivåer och i all verksamhet. Men varken samhället i stort eller idrotten är jämställd. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det innebär att vi måste arbeta utifrån samhällsperspektivet och utifrån vår egen historia. Antalet aktiva flickor och kvinnor har ökat, kvinnors representation i beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis, kvinnor har stora framgångar inom många idrotter. Det sker en utveckling. Men fortfarande är det mycket kvar att göra. Idrottsrörelsen med dess 71 idrotter har en gemensam vision, Strategi 2025, www.strategi2025.se/, hur det ska vara att idrotta i en förening. Man ser över kultur, tränings- och tävlingsformer och vill bjuda in till en mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet. En av utvecklingsresorna för att nå målet är ”Jämställdhet för en framgångsrik idrott”. Föreningar och förbund i Jönköpings län erbjuds stöd och utveckling av våra lokala idrottskonsulenter via föreningsbesök och dialoger. Vi erbjuder bland annat processledarstöd, valberedningskurser och jämställdhetsintegrering med 4R-metoden till aktiva, föräldrar och ledare. Via vårt verktyg Inkluderingswebben går vi igenom föreningens olika arenor såsom styrelserummet, träningen, omklädningsrummet, tävlingen, åskådarplatsen, föreningslokalen, hemmet, internet & sociala medier – det handlar om hur normer och makt fördelas och påverkar utövaren där. Vi samlar in statistik för att följa könsfördelning i styrelser, kommittéer och valberedningar hos våra specialdistriktsförbund. Internt har vi en jämställdhetsplan som utvärderas två gånger om året. Personalen utbildas ständigt inom området, som t ex kunskapsbegrepp, värdegrund, normkritik och jämställdhetsintegrering.