Länsstyrelsen i Jönköpings län

Publiceringsdatum

20 december 2018

Policy

Vår policy

E-post till företaget

jonkoping@lansstyrelsen.se

Webbplats

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/privat.html

Beskriv din organisation

Länsstyrelsen i Jönköpings län är en statlig myndighet som finns nära människorna. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Inom Länsstyrelsen arbetar vi med frågor som rör allt från landsbygdsutveckling och naturskydd till samhällsbyggnad och social hållbarhet. Länsstyrelsens övergripande mål är att ha goda relationer med uppdragsgivare, samverkansparter och medborgare, att garantera rättssäker myndighetsutövning och ett respektfullt bemötande, att ha ett öppet arbetsklimat med engagerad och kompetent personal, samt att vara pådrivande i arbetet för hållbar utveckling.

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Vi arbetar med jämställdhet genom att kartlägga och följa utvecklingen av jämställdhet i länet och genom att ta fram kunskapsunderlag, så som könsuppdelad statistik. Vi stödjer också kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete. Länsstyrelsen har tagit fram en strategi för jämställdhet i Jönköpings län. Den ger en lägesbild av kvinnors och mäns förutsättningar i Jönköpings län och pekar utifrån det ut ett antal särskilt prioriterade områden. Den ska också ge inspiration och stöd till de verksamheter som vill påbörja eller utveckla sitt arbete med jämställdhet. Länsstyrelsen kan samordna insatser, ge stöd genom utbildning och annan kunskapsspridning samt följa arbetet i länet. För att fortsätta och ytterligare stärka arbetet sätter jämställdhetsstrategin upp mål för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i Jönköpings län.