IM, Individuell Människohjälp

Publiceringsdatum

4 oktober 2018

E-post till företaget

region.ost@manniskohjalp.se

Webbplats

https://manniskohjalp.se/integration/sverige/region-ost

Beskriv din organisation

IM är en religiöst och partipolitiskt obunden värdebaserad medlemsorganisation som grundades 1938. Vi arbetar feministiskt och anti-rasistiskt med internationellt utvecklingssamarbete, integration i Sverige och med fair trade. IM finns i 12 länder världen över, samt i Sverige. IMs vision är en rättvis och medmänsklig värld, där alla människor har samma rättigheter och möjligheter att förverkliga sina liv efter sin egen vilja och vi inte gör skillnad på människor, där alla människor respekteras och gemensamt bildar en mångfald där vi tillsammans verkar för en demokratisk samhällsutveckling. IMs internationella utvecklingssamarbete omfattar områdena utbildning, hälsa, försörjning och civilsamhälle. I Sverige är IMs huvudsakliga verksamhetsområde ömsesidig integration, socioekonomisk inkludering, jämställdhet och antirasism. Vi tror på människors egen kraft att vilja förändra sin situation och därför utformar vi våra insatser som hjälp till självhjälp. IM genomsyras av ett rättighetsperspektiv, vilket innebär att vi hela tiden utgår från att alla människor ska omfattas av de mänskliga rättigheter som de slagits fast av FN. IM arbetar mot bristande jämställdhet och diskriminering. I ojämlika samhällen ökar riskerna för att människors rättigheter kränks. Strukturell diskriminering lämnar människor i ökad utsatthet på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kvinnor och flickor har, trots vissa förbättringar de senaste decennierna, fortfarande sämre tillgång till utbildning, hälsa och arbetsmarknader än män och pojkar. Fattigdom ökar dessa skillnader. Ojämställda maktstrukturer skapar fattigdom, ökar utsatthet och förnekar miljontals kvinnor sina mänskliga rättigheter.

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

IMs lokalförening i Jönköping har volontärer som arbetar med språkcafé med tema körkortsteori, för kvinnor. Det handlar om att stärka kvinnors egenmakt och rörlighet - vilket i sin tur påverkar förmågan att fatta självständiga beslut och förmågan att skaffa egen försörjning. På IMs regionkontor i Vrigstad har vi personal som på projektbasis arbetar med jämställdhet för nyanlända kvinnor. Där arbetar vi med kännedom om mänskliga rättigheter, vi arbetar också med jämställdhet och alla flickor och kvinnors socioekonomiska inkludering. Vi arbetar även med att inspirera kvinnor med utländsk bakgrund att engagera sig i sitt nya lokalsamhälle, så att deras röster blir hörda för inkludering och hållbar utveckling, vi har bland annat i samarbete med Sveriges Kvinnolobby deltagit i ett rösträttsprojekt.